Inwestowanie kapitału w zakup i wynajem nieruchomości jest dziś popularną formą lokowania oszczędności. Z jednej strony wpływy z czynszu są dobrym wsparciem domowego budżetu, z drugiej jednak wynajem wiąże się z ryzykiem, gdyż nieuczciwi najemcy potrafią przysporzyć właścicielowi sporo problemów. Częste jest zaleganie z płatnościami czynszu.

Właściciel lokalu ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, ale dopiero gdy zaległości wynoszą co najmniej 3 miesiące. Nieuczciwi najemcy potrafią zniszczyć mienie lub odmówić wyprowadzenia się nawet w przypadku niewywiązania się z warunków umowy. Uzyskanie nakazu eksmisji i wszczęcie postępowania egzekucyjnego przy udziale komornika natomiast bywają niezwykle kosztowne i czasochłonne.

Zabezpieczenie własnych interesów wynajmujący powinni zacząć od umieszczenia stosownych zapisów w umowach, aby zagwarantować sobie szybkie odzyskanie lokalu od najemcy oraz zabezpieczyć ewentualne straty z tytułu zaległych płatności. Ustawodawca w ramach pomocy dla wynajmujących przewidział możliwość zawarcia umowy w formie najmu okazjonalnego. Jest to opcja przeznaczona jedynie dla osób fizycznych, mająca na celu  zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości. Do umowy najmu dołączany jest załącznik w formie aktu notarialnego, który jest oświadczeniem najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Chodzi tutaj o wskazanie przez lokatora alternatywnego adresu, gdzie będzie on mógł zamieszkać na wypadek konieczności opuszczenia lokalu. W przypadku kiedy najemca nie ma takiej możliwości, wówczas dopuszcza się opcję zaświadczenia przez właściciela nieruchomości mieszkalnej, że gdyby zaszła taka konieczność, udzieli on schronienia naszemu najemcy.

Powodem stosunkowo małej popularności tej formy umowy jest wymóg obecności notariusza, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Problemem także może być konieczność przedstawienia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zaświadczenia właściciela nieruchomości mieszkalnej o udzieleniu schronienia naszemu potencjalnemu najemcy. Dokument taki będzie wymagał poświadczenia numerem księgi wieczystej, co jest procedurą bardziej skomplikowaną i często odstraszającą potencjalnych najemców. Ponadto umowa najmu okazjonalnego musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego.

Osoby posiadające firmy trudniące się wynajmem nieruchomości mogą skorzystać z opcji umowy najmu instytucjonalnego. Umowa ta również gwarantuje uproszczone postępowanie eksmisyjne, bez konieczności zgłaszania sprawy do sądu. Tutaj podobnie dołącza się potwierdzone notarialnie zaświadczenie o dobrowolnym poddaniu się eksmisji, z tą różnicą, że w przypadku umowy najmu instytucjonalnego nie jest wymagane wskazanie alternatywnego adresu zamieszkania.

Dodatkową formą zabezpieczenia przed nieuczciwymi lokatorami mogą być zapisy w umowie dotyczące np. konieczności wpłacenia kaucji, która później może zostać wykorzystana na pokrycie ewentualnego zadłużenia lub prawa żądania od najemcy odsetek za opóźnienia w płatnościach.